TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng Khoa CNTT, Trường ĐH Văn LangShare

TS. Hoàng Lê Minh