LÝ DO THAM DỰ

  • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đưa công nghệ đến gần hơn, hoà nhập vào trong mọi lĩnh của đời sống người dân, chính quyền và doanh nghiệp.
  • Giới thiệu và cập nhật thêm thông tin về các xu thế công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới trong khu vực và trên thế giới.
  • Trao đổi và thảo luận về 1 số công nghệ chủ chốt, tập trung phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Giới thiệu các ứng dụng/sản phẩm/giải pháp công nghệ cho người dân và doanh nghiệp tại các ngành, lĩnh vực
  • Thúc đẩy ứng dụng CNTT, kết nối cung cầu, đẩy nhanh chuyển đổi số cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức
  • Thu hút đầu tư công nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.