Ông Vương Bảo Long

Phó Chủ tịch, LogiGear Việt NamShare

Ông Vương Bảo Long