Ông Vũ Văn Tiệp

Head of Veka.ai, VNG Digital BusinessShare

Ông Vũ Văn Tiệp