Ông Vũ Minh Nhựt

Chuyên gia tư vấn dịch vụ cấp cao, VNG CloudShare

Ông Vũ Minh Nhựt