Ông Vũ Kim Khánh

Phó Giám Đốc, VNHIShare

Ông Vũ Kim Khánh