Ông Nguyễn Thanh Dương

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty công nghệ EDNShare

Ông Nguyễn Thanh Dương