Ông Nguyễn Ngọc Tâm

Chủ tịch, Công ty Cổ phần True HealthCareShare

Ông Nguyễn Ngọc Tâm