Ông Lê Thanh Quang

Giám đốc FPT SmarthomeShare

Ông Lê Thanh Quang