Ông Lê Minh Thoại

Giám đốc AI Next Global HCMShare

Ông Lê Minh Thoại