Ông Hồ Trung Kiên

Giám đốc khối lĩnh vực chuyển đổi số, Ricoh Việt NamShare

Ông Hồ Trung Kiên