Ông Đặng Minh Tâm

Giám đốc Giải pháp - Alibaba Cloud IntelligenceShare

Ông Đặng Minh Tâm