Ông Đặng Minh Đức

Phụ trách giải pháp bảo mật Tập đoàn MKShare

Ông Đặng Minh Đức