Ông Bùi Minh Vương

Phó Giám đốc khối giải pháp Y tế thông minh, Công ty CPCN ISOFHShare

Ông Bùi Minh Vương