Ông Nguyễn Thành Phát

CEO, Công ty TNHH WAO HIREShare

Ông Nguyễn Thành Phát