Ông Nguyễn Đình Thắng

Hội đồng sáng lập VINASAShare

Ông Nguyễn Đình Thắng