TS. Đoàn Huấn

Giám đốc, Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm EnterSoftShare

TS. Đoàn Huấn