Ông Nguyễn Trọng Minh

CEO, Công ty cổ phần công nghệ GracShare

Ông Nguyễn Trọng Minh